Hummelz

Workshops en Handgeschilderde gifts

 • hummel-b1.png
 • hummel-b2.png
 • hummel-b3.png
 • hummel-b4.png
 • hummel-b5.png

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer handelend onder de namen : Hummelz en Easyweb Services

Vestigings- en postadres:                 

Scholtendijk 41

7573 BN OLDENZAAL

 Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bereikbaarheid:

Maandag en woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

 

KvK-nummer: 05086112

Btw-identificatienummer: NL001408456B26

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Door het gebruik van de internetsite van Ondernemer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan door Ondernemer derden dienen te worden betrokken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Ondernemer kan niet aanzijn aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euros,inclusief BTW, exclusief verzend- en administratiekosten, en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De hoogte van de verzend- en administratiekostenstaat op de internetsite vermeld. Voor bestellingen vanuit het buitenland en andere betaalmethoden gelden nadere voorwaardenten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbondenkosten.

 

Artikel 5 - Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en annuleren overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Ondernemer en de Consument komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Consument verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres.
 2. De Consument en Ondernemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging aan de Consument is verzonden.
 3. De elektronische bestanden van Ondernemer gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als vermoeden van bewijs. De orderbevestiging zal binnen 24 uur na ontvangst van de order verzonden worden. Ontvangt de Consument niet binnen 24 uur een orderbevestiging dan komt de overeenkomst tussen Ondernemer en de Consument niet tot stand en is Ondernemer op geen enkele wijze in gebrek een/of schadeplichtig jegens de Consument.
 4. Informatie, afbeeldingen,mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ondernemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 5. Bij natuurproducten zijn afbeeldingen, omschrijvingen e.d. te allen tijde een indicatie van het uiterlijk van het product.
 6. Leveringen geschieden zolang de voorraad strekt. De verzending van het bestelde geschiedt binnen 4 dagen na ontvangst van de betaling. De Consument is bevoegd het bestelde binnen 7 dagen na ontvangst in ongeopende verpakking te retourneren.
 7. Is een artikel niet op voorraad dan zal Ondernemer dit melden aan de Consument op het door Consument aangegeven e- mailadres, met een opgave wanneer het bestelde artikel wel geleverd kan worden (m.u.v. artikelen die niet zelf gefabriceerd worden door Ondernemer).
 8. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Consument voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Consument deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
 9. Levering geschiedt af bedrijf van Ondernemer. De Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Consumentafname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ondernemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Consument.
 10. Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 11. Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, zonder dat de Consument in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De Consument is bevoegd zijn bestelling binnen 24 uur na plaatsing te annuleren,doch uitsluitend voor zover het bestelde niet reeds is verzonden.
 2. Voorts is Ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen dekosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Consument zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van(aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Consument,van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ondernemer op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert buiten de hiervoor gegeven termijn genoemd in artikel 4 lid1, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Consument in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 - Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ondernemer of van derden daaronder begrepen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 - Betaling en incassokosten

  1. Betaling geschiedt terstond na het plaatsen van de order op een door Ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ondernemer aangegeven. Orders waarvoor geen betaling wordt ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
  2. De Consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2. Door Ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1.onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.
  4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  5. De Consument verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Consument zich er jegens Ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  6. Voor het geval Ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ondernemer en door Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 - Garanties, onderzoek en reclames,verjaringstermijn

  1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Ondernemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen terzake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indiende door Ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daar aan door de Consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, de Consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daar aan andere zaken werden bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed opkan uitoefenen.
  4. De Consument is gehouden het geleverde te (doen)onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,doch in ieder geval uiterlijk binnen tien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Consument dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  5. Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij Ondernemer alsdan anders beslist.
  7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument, ter keuze van Ondernemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Consument voldoen. In geval van vervanging is de Consument gehouden om de vervangen zaak aan Ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan Ondernemer te verschaffen, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.
  9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Consument in rekening gebracht worden.
  10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ondernemer en de door Ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

  1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans totdat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  5. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden,voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12 - Risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument over op het moment waarop de zaken ter verzending zijn aangeboden.

 

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. De Consument vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is.
 2. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

 1. Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Consument ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 - Persoonsgegevens

De gegevens die door de Consument worden verstrekt, worden door Ondernemer vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 2. het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website;
 3. het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekking van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
 4. Ondernemer neemt daarbij die van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.
 5. Ondernemer verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ondernemer het recht he geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.